PARK VALLEY

Een vitale stadswijk voor jong en oud in een mooie groene setting. Park Valley wordt een nieuwe woonwijk binnen de Holland Park-buurt in Diemen. In totaal telt Park Valley bijna 720 woningen: koopwoningen, sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Naast een diverse mix aan woningen vind je hier straks ook een Brede School met een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Baby’s, dreumesen, peuters, kleuters en tieners komen samen in één gebouw. In Park Valley wordt wonen, leren, spelen en ontmoeten in een groene omgeving samengebracht.

GEZONDE LEEFOMGEVING

Een duurzame hoogwaardige en gezonde leefomgeving creëren voor de bewoners van Park Valley, dat is ons doel. En dat doel schittert overal doorheen. Bij Park Valley lopen we voorop als je kijkt naar de inpassing van duurzaamheid in het ontwerp van zowel de wijk als de individuele woningen. Slimme combinaties en oplossingen zoals energiebesparende installaties, waterberging, groene gevels en circulaire materialen dragen bij aan de samenleving van morgen. We stappen dan ook over van energiebronnen die je maar één keer kunt gebruiken en gaan over van fossiel en vervuilend naar duurzaam en schoon. Dit vertaalt zich in Park Valley onder andere in energieneutrale woningen (EPC 0,0) en duurzame opwekking van warmte/koude middels een collectief bodem WKO-systeem. Verder maken we zoveel mogelijk slim gebruik van natuurlijke, hergebruikte en herbruikbare materialen. De opzet van de woongebouwen is aanpasbaar en de woningen krijgen een materialenpaspoort waarin staat welke materialen zijn gebruikt en wat de milieu-impact ervan is.

GEZONDE LEEFOMGEVING

KLIMAATADAPTIE

De nieuw te bouwen wijk is omringd met natuur. Minstens 45% van de openbare ruimte wordt ingevuld met bomen, vaste planten, struiken en gras – waar weer insecten, vogels en vlinders op af komen. De ruimtelijke structuur van Park Valley bestaat uit een centraal groen assenkruis, met in elk kwadrant een intiem woonhof met collectieve binnentuin. Deze kleinere communities brengen intimiteit en geborgenheid in de wijk. Groen draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en het welbevinden van mensen. Groen komt dan ook overal terug, zo fungeren de parkeerdecks als collectieve binnentuinen. De eetbare gewassen, plukbare kruiden en sierbloemen die we er aanplanten, kunnen worden gebruikt door de ondernemers en bewoners van Park Valley. Hierdoor zal de daktuin overdag én ‘s avonds levendig aanvoelen en wordt de biodiversiteit vergroot. Daarbij creëren wij ook een fijne thuisplek voor dieren, een belangrijk onderdeel van natuurinclusief bouwen. Zo krijgen diverse gevels nestkasten voor mussen, gierzwaluwen en spreeuwen én voorzieningen voor vleermuizen. Verder zijn er in Park Valley veel mooie groene gevels te aanschouwen, die weer bijdragen aan luchtzuivering, een lagere omgevingstemperatuur, warmteregulatie en biodiversiteit in de stad.

KLIMAATADAPTIE

WATERBUFFERING

Groen kan alleen groeien en bloeien als er permanent water beschikbaar is. Met een Polderdak-systeem met Smart Flow Control onder alle daktuinen is er altijd voldoende regenwater beschikbaar en is er geen leidingwater nodig. Regenwater wordt maximaal gebufferd en hergebruikt, niet alleen om het riool te ontlasten maar vooral door deze in te zetten als duurzame grondstof voor de beplanting en tuinen in de openbare ruimte en collectieve ruimten. Water en planten zijn onlosmakelijk verbonden en versterken elkaars positieve invloed op het klimaat in het gebied. Zo zorgen ze samen voor verkoeling van de steeds verder verstenende stad. Tegelijk ontstaat een prettig leefklimaat waar fijnstof en CO2 wordt gefilterd en opgeslagen in de bodem en geluid en hittestress wordt gereduceerd.

WATERBUFFERING

DE BREDE SCHOOL

Ook bij de Brede School wordt er volop ingezet op een duurzame leefomgeving. De beplanting op en rond het gebouw vormen de groene longen van het nieuwe schoolgebouw. Buitenkranen, bomen, moestuinen en een slimme regenton zorgen ervoor dat kinderen al vroeg kennismaken met de natuur en zelf groenten leren kweken. Uiteraard ontbreken de speeltoestellen en een zandbak ook niet. Ook is de Brede School, net als de woningen, volledig energieneutraal. De zonnepanelen zijn onderdeel van de daktuinen, waar kinderen op een speelse manier leren over energieopwekking. Verder zijn de dakterrassen en het schoolplein voorzien van speciale opvangkratten die dienen als wateropvang. Hierdoor blijft het gebouw koel tijdens de zomerperiode en kan het water worden gebruikt voor irrigatie bij extreme droogte. Bij de bouw wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, zoals FSC® gecertificeerd hout, en circulair of duurzaam materiaal. Hergebruikte materialen kunnen op prominente plekken in het ontwerp terugkomen, wat ten goede komt aan het duurzame van karakter van de school. Het gebruik maken van natuurlijke materialen en duurzaam of circulair materiaal geldt voor het hele project. Ook is de school maximaal flexibel door de kolommen- en balkenstructuur en hoge verdiepingsvloeren.

DE BREDE SCHOOL

VOORZIENINGEN

Park Valley is zodanig ontworpen dat er zoveel mogelijk interactie ontstaat tussen bewoners van alle generaties en leeftijden. Zorgvuldig gekozen routes stimuleren ontmoeten. Rondom het binnengebied liggen collectieve voorzieningen, waardoor het gemeenschapsgevoel in de wijk wordt versterkt, zoals de collectieve binnentuinen en het Buurthuis. Iedereen is welkom in het Buurthuis, dat grotendeels in CLT (Cross Laminated Timber, kruislaaghout) wordt gebouwd. De transparante plint is uitnodigend. Je kunt er een kopje koffie drinken op het terras binnen of buiten, buurtgenoten ontmoeten en een oogje in het zeil houden op de spelende kinderen op het plein. Er is ruimte voor een diversiteit aan activiteiten. Het plan houdt rekening met maar liefst 1.500 m2 aan voorzieningen. De inrichting van de wijk zet in op het creëren van een hechte, vitale gemeenschap tussen de verschillende doelgroepen.

VOORZIENINGEN

MOBILITEIT

Bij Park Valley staat de voetganger centraal. Wandelpaden doorkruisen het gebied en nodigen uit tot ontdekken. Voetgangers doorkruisen het gebied langs de groene assen. Slechts gedeeltelijk langs de buitenranden is de auto toegestaan, zodat de bewoners wel gemakkelijk de in- en uitritten van de parkeergarages kunnen bereiken. Parkeren lossen we onzichtbaar op met twee grote parkeervoorzieningen die half verdiept liggen, uit de gevellijn van de bebouwing. De hoogteverschillen die door deze halfverdiepte parkeerbak ontstaan, maken het mogelijk om, in combinatie met het oeververloop, een glooiend, natuurlijk landschap te maken. Daarmee wordt volledig tegemoetgekomen aan de ambitie om in Park Valley, ondanks de relatief forse parkeervoorzieningen, toch een groene openbare ruimte te realiseren. De bebouwing kraagt uit over de parkeerbakken, waardoor de parkeerbakken nergens zichtbaar zijn. Daarbij wordt in de wijk ook ingezet op deelmobiliteit door de toevoeging van twee mobiliteitshubs met naast elektrische deelauto’s ook e-bikes, e-scooters en e-bakfietsen. De hele wijk is ingericht op groen, ook als je het hebt over deelvervoer.

MOBILITEIT