Privacy

In deze privacyverklaring Kopers beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft.

Privacy

In het kader van onze activiteiten als woningverkoper/projectontwikkelaar zal Dura Vermeer persoonsgegevens van haar kopers verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring Kopers beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en/of een aangepaste versie aan u doen toekomen. Op onze website duravermeer.nl vindt u de geldende versie van de privacyverklaring Kopers.

1. Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als woningverkoper/projectontwikkelaar te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

 • Het onder uw aandacht brengen van en het verstrekken van informatie over actuele woningbouwprojecten van Dura Vermeer in uw omgeving;
 • Samenstellen gebruikersstatistieken en het bepalen van onze doelgroep;
 • Ten behoeve van het onderhoud, de verbetering en de beveiliging van onze website(s); • Voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van een (potentiele) koper;
 • Voor het opstellen van koop-aannemingsovereenkomsten;
 • Ten behoeve van kopersbegeleiding;
 • Voor het bestellen en uitvoeren van meer -en minderwerk (zoals sanitair, keukens en overige diensten van onder andere de showroom THUIS bv.)
 • Voor het toewijzen van bouwnummers;
 • Ter verificatie of authenticatie;
 • Voor het informeren, contacteren en factureren;
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Ter voorbereiding van werkzaamheden met betrekking tot uw woning door ons of onze leveranciers;

Als Dura Vermeer persoonsgegevens wil gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van onze privacyverklaring Dura Vermeer Kopers of een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.

2. Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dura Vermeer Groep NV, Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam, KvK 24289036.

Privacy Officer: privacyofficer@duravermeer.nl.

3. Persoonsgegevens die wij van u verwerken

Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten zoals genoemd in paragraaf 1 uit te voeren. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Nummer en type legitimatiebewijs;
 • Geboortedatum, plaats en geslacht;
 • Schoenmaat;
 • IP-adres en brows-gedrag;
 • Financiële gegevens, zoals inkomens -en vermogensgegevens en financiële verplichtingen;
 • Gegevens over uw dienstverband;
 • Gegevens over de huidige woonsituatie, woning en gezinssamenstelling;
 • Voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld bouwnummer, meer-en/of minderwerkopties);
 • Gespreksverslagen, klachten en evaluaties;

De meeste gegevens hebben wij van uzelf verkregen, met uitzondering van de volgende gegevens:

 • Klachten, evaluaties en gespreksverslagen van of via eigen medewerkers en tussenpersonen;
 • Gegevens ten behoeve van het voortraject voor het kopen van een woning, via leadmanagementsystemen, landelijke woningbouwplatforms, makelaars en financiële adviesbureaus.

4. Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor:

 • De uitvoering van de koop-/aannemingsovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met u;
 • In sommige gevallen mogen wij uw gegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als u uw persoonsgegevens in een (web)formulier invult, geeft u daarmee ook toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij er een andere wettelijke grondslag is voor het verwerken.
 • Het noodzakelijk is voor het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Dura Vermeer. Dat gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het toetsen van uw kredietwaardigheid en om de voortgang van het koper proces te versnellen.

5. Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?

Alleen medewerkers van Dura Vermeer die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Dura Vermeer.

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen bijvoorbeeld (software)leveranciers, makelaars of onderaannemers. Deze derde krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onbedoeld bekend worden bij andere partijen.

In uitzonderlijke gevallen moet Dura Vermeer op grond van een wettelijke verplichting gegevens verstrekken aan derden, zoals de belastingdienst of politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zo goed mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen, kan het verder nodig zijn dat onze leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw persoonsgegevens inzien. Dat gebeurt alleen als de leverancier ons kan helpen en in achtneming van strenge voorwaarden, zoals onder meer een geheimhoudingplicht van de leverancier.

Als we uw gegevens moeten doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.

6. Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:

Dura Vermeer Groep NV, Privacy Officer

Postbus 11267

3004 EG Rotterdam

Vergeet u niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt.

Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
 • U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar zijn of uitermate onpraktisch zijn.
 • U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen naar Dura Vermeer NV, zoals beschreven in de bezwaarprocedure hiervoor.
 • U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

7 Bewaartermijnen

We bewaren gegevens niet langer dan dat nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

8. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Dura Vermeer en onze klanten en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren we u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Test
Is this a test Poll?

Benieuwd hoe gezond jouw wijk is?

Klik dan hier

Benieuwd hoe gezond jouw wijk is?

Klik dan hier